Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

I.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
III.Dodacie podmienky
IV.Kúpna cena, platby
V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru.
VI.Ochrana súkromia
VII. Záverečné ustanovenia


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Všeobecné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti kupujúceho (viď nižšie) a predávajúceho, ktorým je spoločnosťou MANIA International, s.r.o., IČO: 36521353, IČ DPH: SK2020156006, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č.: 10356/N, oddiel: Sro a je prevádzkovateľom obchodného systému prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.maniashop.sk (ďalej len "obchod"). Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, t. j. medzi spoločnosťou MANIA International s.r.o. ako predávajúcim a na strane druhej kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ alebo podnikateľ prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (on-line obchod). Ustanovenia podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať.

Vymedzenie pojmov:
2. Spotrebiteľ - v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania . Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

3. Podnikateľom sa rozumie :

* osoba zapísaná v Obchodnom registri,

* osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

* osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

* osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu aje zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník , ak aj súvisiacimi predpismi.

4. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Predávajúcim je spoločnosť MANIA International, s.r.o.

5. Elektronická objednávka - kupujúcim odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

6. Podmienky - bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

7. Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

8. Služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej a technickej podpory.

9. Odberné miesto - sídlo spoločnosti MANIA International, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01Levice

10. Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.II. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko spotrebiteľa, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo,e-mailová adresa, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzné.

2.1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke http://www.maniashop.sk a kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.2. Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim - podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

2.3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

3. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou e-mailom, do ktorého je potrebné uviesť číslo objednávky a kontaktné údaje kupujúceho. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci spotrebiteľovi písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

4. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

4.1 Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, má právo v zmysle ust. § 12 zákona Oochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.) od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu (vzor listu uvedený nižšie). Toto právo kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, platí aj v prípade, ak si tento tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihne osobne priamo u predajcu. Odstúpenie atovar zasielajte na adresu sídla predávajúceho: MANIA International, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01Levice. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, je povinný vrátiť úplný, čistý nepoškodený tovar v pôvodnom stave s kompletnou dokumentáciou , pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, vstave a hodnote , vakom ho prevzal ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). V opačnom prípade nie je predávajúci povinný prijať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi sumu uhradenú pri kúpe. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods.1 Obč. zák.).

4.2 Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavkov vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (t.j. poštovné aj balné). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorým je spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

4.3Ak spotrebiteľ ešte tovar neprevzal a v zákonnej lehote odstúpil od zmluvy, odporúčame, aby tovar po dni uplatnenia odstúpenia od zmluvy vôbec neprevzal.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

MANIA International, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01Levice, info@maniashop.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..........

Dátum objednania/dátum prijatia* ..........

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..........

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..........

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........

Dátum ..........

* Nehodiace sa prečiarknite

5. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.


III. DODACIE PODMIENKY

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ alebo miesto podnikania, resp. sídlo kupujúceho, ktorým je podnikateľ, resp. iné miesto dodania uvedené kupujúcim v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, pošta) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený na osobné prevzatie v odbernom mieste predávajúceho. V prípade osobného odberu sa musí kupujúci dostatočne identifikovať, v prípade, ak ide o kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, je okamih prevzatia spotrebiteľom od predávajúceho, resp. od dopravcu prevzatím tovaru u kupujúceho, ktorým je podnikateľ, je okamih jeho odovzdania podnikateľovi alebo prvému prepravcovi.

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, najneskôr do 7 dní od doručenia objednávky. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v uzatvorenom obale a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

6. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ak hodnota objednaného tovaru nepresiahne 20 EUR s DPH, doručenie objednaného tovaru na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík 1. triedy je spoplatnené sumou 2 EUR s DPH a v prípade doručenia prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD je spoplatnené sumou 4,80 EUR s DPH. Pri objednaní tovaru nad 20 EUR je jeho doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty bezplatné. Doručenie objednaného tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD je bezplatné v prípade, že jeho hodnota presiahne 40 EUR.

7. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

8. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

9. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).


IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Ceny uvedené na webovom sídle http://www.maniashop.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

2. Spotrebiteľ vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, a to pri prevzatí tovaru (dobierka).

3. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.


V. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU

1. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim aje stanovená na 24 mesiacov.

2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, vrámci záručnej doby sa reklamácie riadia zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa s prihliadnutím k spresneniam v týchto podmienkach.

3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bezodkladne zaslať predávajúcemu e-mailom alebo poštou.


4. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Spotrebiteľ v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

5. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať písomnú reklamáciu spolu s reklamovaným tovarom doporučene na adresu predávajúceho. Reklamácia musí obsahovať podrobný popis chyby, spiatočnú adresu atel. číslo kupujúceho, bez uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu. Reklamovaný tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení. Po obdržaní reklamácie dostane spotrebiteľ od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail.

6. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru spotrebiteľom, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady, znáša spotrebiteľ všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie. Najmä náklady na prepravu tovaru medzi spotrebiteľom, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie spotrebiteľovi na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

7. Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné sjeho funkčnosťou, úžitkovými vlastnosťami, t.j. na funkčné chyby. Nevzťahuje sa na chyby vzniknuté:

- pôsobením nevhodných podmienok (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické poškodenie, nesprávne uloženie),

- používaním v rozpore s obvyklým spôsobom využívania,

- neodbornou manipuláciou, obsluhou a zanedbanou údržbou,

- poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim,

- živlami (voda, oheň, blesk.).

.
8. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení záruky tieto práva:

Odstrániteľné vady

- Ak ide ovadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

- Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

- V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá, môže kupujúci požadovať výmenu tovaru , ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, to isté sa vzťahuje súčasti tovaru.

- Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí zásadné ťažkosti. Predávajúci si vyhradzuje pre prípad, že rovnakým výrobkom nedisponuje, právo nahradiť v takom prípade vadný tovar za tovar s rovnakými parametrami a približne rovnakej ceny.

- Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci (výhrada predávajúceho uvedená v predchádzajúcom odseku platí v takom prípade rovnako) alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

- Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Neodstrániteľné vady

- Ak ide ovadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

- Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu zceny za tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jej ďalšieho užívania.

9. Keď je kupujúcim podnikateľ, má pri uplatnení záruky tieto práva:

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Od 1.2.2016 si zákazník môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj vrámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

 

Sťažnosť je možné podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@maniashop.sk

 

VI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, v prípade kupujúceho - podnikateľa obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania, tel. číslo emailovú adresu, príp. údaje kontaktnej osoby ). Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné a obchodné operácie,zaslať objednaný tovar kupujúcemu, vyhotoviť daňový doklad, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanej bankovým prevodom.

2. Spoločnosť MANIA International, s.r.o., IČO: 36521353, IČ DPH: SK2020156006, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č.: 10356/N, oddiel: Sro a má sídlo v Leviciach (PSČ: 934 01) , ul. Pri Podlužianke č. 3 (ďalej v texte aj iba „Prevádzkovateľ „) , je prevádzkovateľom obchodného systému prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.maniashop.sk MANIA International ,s.r.o. a u tejto spoločnosti si môžete uplatňovať všetky a akékoľvek Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov na vyššie uvedenej poštovej adrese, prípadne na telefónnom čísle 036/6334 640 e- mailovej adrese maniashop@ochranaosobnychdat.eu (kontaktné údaje prevádzkovateľa).

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu, zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov- ďalej aj iba „GDPR“) ), resp. v Zákone č. 18/2018 Z.z.z o ochrane osobných údajov (ďalej aj iba „Zákon“).


3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 1. vyššie na účely evidovania kupujúceho ako žiadateľa o služby predávajúceho, a to v zákazníckom portáli predávajúceho, vedenom predávajúcim, a zjednodušenia, zrýchlenia a zvýšenia komfortu a bezpečnosti kupujúceho pri nakupovaní v internetovom obchode. Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané na nevyhnutne potrebný čas, minimálne však po dobu existencie účtu kupujúceho na Zákazníckom portáli predávajúceho. Ak sa v zákazníckom portáli registruje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vrámci registrácie uvedie a poskytne predávajúcemu osobné údaje jednej alebo viacerých fyzických osôb (napr. kontaktné osoby registrovanej právnickej osoby alebo fyzickej osoby –podnikateľa), tak registráciou v zákazníckom portáli predávajúceho táto právnická osoba - fyzická osoba podnikateľ vyhlasuje predávajúcemu a zaväzuje sa zabezpečiť, že má všetky právnymi predpismi vyžadované oprávnenia na takéto uvedenie a poskytnutie osobných údajov fyzických osôb predávajúcemu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečuje predávajúci ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR .

4. Kupujúci môže slobodne a dobrovoľne zaškrtnutím príslušného osobitného políčka pred registráciou v zákazníckom portáli vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracúval osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, kontaktnú osobu (ak ide o kupujúceho – podnikateľa), poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, a to na účel kontaktovania kupujúceho a zasielania informácií a obchodných oznámení s ponukou tovarov alebo služieb predávajúcim kupujúcemu, a to poštou, sms, ako aj elektronickými prostriedkami, tento súhlas udeľuje kupujúci predávajúcemu na čas do odvolania tohto súhlasu kupujúcim. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú vyššie alebo na adresu predávajúceho uvedenú vyššie v týchto OP.

5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho, keďže spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané v rozsahu uvedenom v objednávke (viď vyššie) , a to na účely uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy. Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadny výkon práv a plnenie povinností vzniknutých predávajúcemu na základe kúpnej zmluvy, minimálne však po dobu trvania záručnej doby tovaru .

6. Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade uvedenom pod bodom 3) tohto článku OP je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba) a v prípade uvedenom pod bodom 4 ) tohto článku OP je to čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov).

7. Osobné údaje kupujúceho chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie IT infraštruktúry prevádzkovateľa, ktoré zabezpečujú doručovanie tovaru a ich kuriérom a to : (i) tej tretej strane, ktorú ako dopravcu určí kupujúci vrámci svojej objednávky, ako aj (ii) tretej strane poskytujúcej predávajúcemu účtovné služby, z tohto dôvodu sa tieto subjekty považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní podobných údajov, pričom sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona.

8. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak na to udelí predávajúcemu svoj výslovný a dobrovoľný súhlas zaškrtnutím príslušného osobitného políčka pred registráciou v zákazníckom portáli, e-mailová adresa kupujúceho uvedená v objednávke alebo iným spôsobom poskytnutá predávajúcemu v súvislosti s nákupom tovarov predávajúceho kupujúcim, môže byť využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov predávajúcim v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, t.j. na zasielanie obchodných oznámení predávajúceho s ponukou podobných tovarov predávajúceho v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách. V prípade, ak si kupujúci, t.j. príjemca takejto elektronickej pošty nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to buď prejavením tohto svojho nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu predávajúceho . Súhlas kupujúceho podľa tohto bodu OP nebude vynucovaný a ani podmieňovaný hrozbou odmietnutia uzavretia Kúpnej zmluvy, predaja alebo dodania tovaru alebo plnenia povinnosti ustanovenej Predávajúcemu. Neudelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúcim podľa tohto bodu OP nepredstavuje prekážku možnosti riadneho odoslania objednávky kupujúcim .

9. Kupujúci vyhlasuje, že údaje uvedené pri registrácii do zákazníckeho portálu a v objednávke sú pravdivé . Kupujúci má vo vzťahu k svojim spracúvaným osobným údajom práva podľa článkov 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). V prípade, ak by predávajúci spracúval nesprávne osobné údaje kupujúceho alebo ak by mal kupujúci iné pochybnosti týkajúce sa porušenia právnych predpisov v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, Kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov kupujúceho, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu (vymazanie) osobných údajov, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (práva dotknutých osôb) v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak predávajúci tejto žiadosti kupujúceho nevyhovie, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na Úrad na ochranu osobných údajov je kupujúci oprávnený obrátiť sa so svojím podnetom aj priamo .

10. POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV je v zásade DOBROVOĽNÉ, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne a včasné poskytnutie služby Prevádzkovateľom ako Predávajúcim a preto ak ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné zo strany Predávajúcim plniť svoje povinnosti súvisiace s poskytnutím Vami ako kupujúcim objednanej služby.

11. Prevádzkovateľ informuje kupujúceho, že nevydáva žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa týkali kupujúceho alebo by ho podobne významne ovplyvňovali.

12. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci používa na webovej stránke svojho internetového obchodu súbory „cookies“. Cookies sú textové súbory , ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy stránky www.maniashop.sk. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje o kupujúcom. Predávajúci získava súbory „cookies“ za nasledovným účelom a z nasledovných dôvodov:

- Cookies ušetrí kupujúcemu niekoľkonásobné zadávanie údajov, uľahčujú kupujúcemu sprostredkovanie špecifického obsahu a pomáhajú predávajúcemu identifikovať obzvlášť obľúbené oblasti online ponuky v Internetovom obchode .Tak je predávajúci okrem iného schopný zladiť obsah webovej stránky internetového obchodu presne spotrebami kupujúceho .

- predávajúci prostredníctvom cookies zaznamenáva celkový počet návštevníkov webovej stránky internetového obchodu v agregovanej forme, čo umožňuje predávajúcemu aktualizovať a zlepšovať webovú stránku internetového obchodu .

- Predávajúci používa cookies, aby lepšie zistil, ako sa využíva webová stránka internetového obchodu, aby predávajúci umožnil lepšiu navigáciu na nej. Cookies napríklad umožňujú predávajúcemu zistiť, či kupujúci webovú stránku internetového obchodu už predtým navštívil, alebo je na tejto stránke po prvýkrát. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje súhlas predávajúceho s používaním a získavaním súborov cookies, pričom podľa zákona o elektronických komunikáciách sa za takýto súhlas považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže používateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie súborov „cookies“ jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán) .V prípade zákazu používania súborov „cookies“ v prehliadači však niektoré časti alebo funkcie webovej stránky internetového obchodu nemusia správne fungovať.

13. Pri vývoji a technologickom riešení elektronického obchodného systému prevádzkovateľ využíva služby spoločnosti Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej aj iba „Google“ ), pričom dáta vrátane Vašich osobných údajov sú ukladané na softvér spoločnosti Google, ktorý sa nachádza v dátovom centre v Spojených štátoch amerických. Vzhľadom na uvedené dochádza k prenosu Vašich osobných údajov mimo Európskej únie, a to do Spojených štátov amerických. V tejto súvislosti si Vás prevádzkovateľ dovoľuje informovať, že v zmysle GDPR prenos osobných údajov do tretích krajín (t.j. mimo Európskej únie) sa môže uskutočniť, okrem iného, ak Európska komisia rozhodla, že táto krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany. Podľa tohto rozhodnutia EK o primeranosti (Adequacy decision) Spojené štáty americké sú krajinou poskytujúcou primeranú úroveň ochrany, a to v rozsahu tzv. Rámca ochrany súkromia (the Privacy Shield framework) , ktorý bol prijatý 12. júla 2016. Spoločnosť Google poskytuje detailné informácie o právnych rámcoch pre prenosy osobných údajov, ktoré môžete nájsť na jej webovej stránke: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk.

14. Ak máte otázky, prípadne pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu na emailovej adrese:

maniashop@ochranaosobnychdat.sk

3. Kupujúci ako dotknutá osoba potvrdzuje, že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov .VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami výslovne písomne dohodnuté inak.


2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci vyjadruje bezvýhradný súhlas so všetkými ustanoveniami "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa ukáže, že niektoré ustanovenia týchto podmienok sú neplatné, nevykonateľné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku najmä prostredníctvom elektronickej formy komunikácie a internetovej siete, ako aj telefonickú, resp. faxovú ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 


 


Nahor